Віртуальна виставка

 Циклова комісія  «Технічна експлуатація та ремонт автомобілів»

Випусковою комісією за напрямком підготовки 070106 «Автомобільний транспорт» є циклова комісія «Технічна експлуатація та ремонт автомобілів».

Комісією викладаються такі дисципліни: «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технології ремонту автомобілів», «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів», «Матеріалознавство», «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство», «Взаємозамінність і стандартизація та технічні вимірювання», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Особливості будови, експлуатації та ремонту автомобілів іноземного виробництва», «Обчислювальна техніка», комп’ютерна техніка та інформаційні технології».

Дана виставка розрахована для ознайомлення викладачів, студентів та всіх бажаючих з книгами, які є в фонді бібліотеки і якими можна користуватися для вивчення предметів, використовувати в  підготовці до практичних та лабораторних занять, при звітах під час проведення практик та при роботі з курсовими та дипломними проектами.

Сторінка  - 1 -   - 2 - 

Лудченко O.A. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів - Підручник. — K.: Знання-Прес, 2003. — 511с .

У підручнику розкриваються сутність фізико-хімічного старіння та експлуатаційної надійності автомобілів, технологія технічного обслуговування і ремонту автомобілів з використанням сучасних засобів і методів технічного діагностування, зберігання автомобілів і технічного майна. Висвітлюються також питання охорони навколишнього середовища і ресурсозбереження на автомобільному транспорті.

Для студентів технічних спеціальностей вищих і середніх навчальних закладів. Підручник може бути корисним також для водіїв, підприємців і менеджерів, механіків і слюсарів автосервісу.

Лудченко О.А.Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Технологія – Підручник - К.: Вища шк., 2007. — 527 с.: іл.

Розкрито сутність фізико-хімічного старіння та експлуатаційної надійності автомобілів, нормативне й інформаційне забезпечення технічної експлуатації автомобілів, керування автомобілем залежно від умов експлуатації, технологію технічного обслуговування автомобілів з використанням сучасних засобів і методів технічного діагностування, зберігання автомобілів і технічного майна.

Висвітлено також питання охорони навколишнього природного середовища і ресурсозбереження на автомобільному транспорті.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для механіків, слюсарів автосервісу та водіїв.

Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління: Підручник – К.: Знання, 2004.- 478с.

В підручнику розглядаються організа-ційно-правові форми підприємницької діяльності у технічному автосервісі, основні принципи організації, планування, економіки та управління виробничими процесами технічного обслуговування і ремонту автомобілів у нових умовах господарювання.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальнос-тями «Автомобілі та автомобільне господарство», «Транспортні системи», «Організація перевезень і управління на транспорті», «Організація і регулювання дорожнім рухом» та ін.


Кисликов В., Лущик В.Будова й експлуатація автомо-білів: Підручник – Либідь, 2006 , 400 ст. 

Розглянуто загальну будову автомобіля, будову й принцип дії його основних вузлів, механізмів, агрегатів і систем (двигуна, трансмісії, ходової частини, механізмів керування, електрообладнання, кузова), викладено порядок організації й виконання їх технічного обслуговування та ремонту.              Висвітлено питання організації експлуатації автомобілів, безпеки роботи автотранспорту й охорони навколишнього середовища..

Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Бабіч Б. С., Лущик В. В/Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів: Підручник – Либідь, 2001 р. 460 ст.

Наведено основні відомості про будову кузовів автомобілів різних моделей. Викладено порядок виконання робіт із технічного обслуговування кузовів та їхніх механізмів. Розглянуто технології, методи й способи ремонту кузовів, застосовувані матеріали, інструменти, обладнання та пристрої. Висвітлено питання безпеки праці під час технічного обслуговування й ремонту кузовів.
Для учнів професійно-технічних закладів освіти.

Колубаев Б.Д., Туревський И.С.Дипломное проектирование  станций техобслуживания автомобилей: Учеб. Пособия.- М.: М.:ИД «ФОРУМ» -ИНФРА-М, 2008.-240с.

В навчальному посібнику приведена можлива тематика проектів, дані рекомендації щодо оформлення пояснювальної записки і графічної частини проекту, докладно викладені методичні рекомендації виконання основних частин дипломного проекту.

Для студентів середніх спеціальних навчальних закладів.

На російській мові.

Туревский И.С/Дипломное проектирование автотранспортных предприятий  - Навчальний посібник. - М .: Ід «Форум»: Инфра-М, 2007- 240 с 

Мета даного посібника - надання допомоги студентам по самостійній розробці дипломного проекту за фахом  «Технічне обслуговування та ремонт автомобільного транспорту». Розглянуто важливе питання розробки дипломного проекту по автотранспортним підприємствам. Навчальний посібник виконано відповідно до нової навчальної програми з даної спеціальності. 
Наведено можлива тематика проектів, надано рекомендації щодо оформлення пояснювальної записки та графічної частини проекту, докладно викладені методичні рекомендації виконання основних частин дипломного проекту. 
Для студентів і викладачів середніх спеціальних навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями технічного обслуговування автомобілів. 

Перевірка технічного стану колісних транспортних засобів. Норми міжнародних договорів України та права Європейського Союзу. Редзюк А.М. та ін.. – К.: ДП «Державтотранс-НДіпроект», 2008. – 536 с.

У книзі наведено правові норми міжнародних договорів України та законодавства Європейського Союзу, аналіз їх впливу на об’єкт, предмет, методи і процедури контролю технічного стану колісних транспортних засобів.

Подано офіційні та неофіційні переклади міжнародних договорів України, Регламентів і Директив Європейського Союзу.

Книга містить тлумачний розділ основних термінів та визначень, предметний покажчик, перелік літератури та інформаційних інтернет-ресурсів, що робить її зручною для швидкого пошуку довідкової інформації, а також пошуку змін до наведених правових актів.

Гесь АВ.А., Кушпель В.К., Марунич О.П., Сарахман Б.І.Технічне обслуговування автомобілів: Лабораторний практикум. – Рівне:НУВГП,2010.-351с.

Викладено рекомендації щодо проведення лабораторних робіт з діагностування технічного обслуговування найпоширеніших моделей автомобілів з дизельними табензиновими двигунами, як навчальний посібник з проведення та оформлення лабораторних робіт.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів І=ІІ рівнів акредетації

Полянський С. К., Коваленко В. МЕксплуатаційні матеріали для автомобілів і будівельно-дорожніх машин: Підручник – К.:Либідь 2005 р. 504 ст

У підручнику систематизовано вітчизняні й зарубіжні дані про паливно-мастильні, лакофарбові матеріали, герметики, а також хімічні засоби догляду за автомобілями та будівельно-дорожніми машинами. Наведено вітчизняні й міжнародні класифікації та позначення палив, олив, мастил і технічних рідин. Розглянуто основні положення з контролю якості нафтопродуктів. Наведено рекомендації щодо раціонального використання й економії палива й олив. Розкрито вплив цих матеріалів на людину та навколишнє середовище.
Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Полянський С.К., Коваленко В.М. Експлуатаційні матеріали: Підручник. К.:Либідь, 2003. - 448с.
Систематизовано основні відомості про паливо-мастильні матеріали (включаючи газоподібні та перспективні види палива), гумотехнічні вироби, лакофарбові матеріали і клеї, що застосовуються при експлуатації будівельно-дорожніх машин, сільськогосподарської техніки та автомобілів з урахуванням розвитку двигунобудування, гідроприводу машин і системного зв'язку з ними хіммотології. Особливу увагу приділено впливу властивостей експлуатаційних матеріалів на конструкцію, безвідмовність, довговічність та ефективність роботи машин, а також вибору матеріалів для конкретних типів машин.
Дано практичні рекомендації щодо виявлення якості бензинів, дизельного палива, моторних олив, пластичних мастил, гальмівних рідин та антифризу.
Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямком "Інженерна механіка"

Пістун І.П., Хомяк Й.В.Охорона праці на автомобільному транспорті - 2-е вид. стер. – Суми: Університетська книга, 3013.- 374..

Навчальний посібник містить основні відомості про правові, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні заходи та засоби збереження здоров’я і працездатності людей, які працюють у галузі автомобільного транспорту. Навчальний посібник також розкриває основні поняття з питань пожежної безпеки.

Для студентів вищих навчальних закладів освіти. Може бути корисним викладачам, працівникам підприємств автомобільного транспорту, користувачам послуг автомобільного транспорту

Пістун І.П., Хом'як Й.В., Хом'як В.В. Охорона праці на автомобільному транспорті: Навчальний посібник. - Суми:Вид-во: ВТД «Університетська книга» ,2005 .-374с

Навчальний посібник містить основні відомості про правові, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні заходи та засоби збереження здоров'я і працездатності людей, які працюють у галузі автомобільного транспорту. Навчальний посібник також розкриває основні поняття з питань пожежної безпеки.
Для студентів вищих технічних закладів освіти. Може бути корисним викладачам, працівникам підприємств автомобільного транспорту, користувачам послуг автомобільного транспорту.

В.Ц.Жидецький  Основи охорони праці: Підручник . - Львів, "Афіша": 2005 -320 с
В підручнику подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативно-правової бази в галузі охорони праці. Викладено основні поняття та визначення, що стосуються вказаної галузі, розглянуто шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища і трудового процесу, вплив останніх на здоров'я та працездатність людини, висвітлено основні заходи та засоби, спрямовані на створення безпечних та нешкідливих умов праці. Підручник містить також основні відомості з питань пожежної безпеки.
Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним викладачам і спеціалістам з охорони праці, керівникам і інженерно-технічним працівникам промислових підприємств та інших об'єктів господарської діяльності, посадовим особам органів державного нагляду за охороною праці ( державним інспекторам ), страховим експертам з охорони праці, уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці, а також для широкого загалу працюючих.

Жидецький В.Ц. Основи охорони праці:Підручник. - Вид. 3-є. перероб. і доп. - Львів: УАД. 2008. — 336 с.
Підручник розкриває складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. В ньому подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативно-правової бази з питань охорони праці. Викладено основні поняття та визначення, що стосуються вказаної галузі, розглянуто шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища і трудового процесу, вплив останніх на здоров’я та працездатність людини, висвітлено основні заходи та засоби, спрямовані на створення безпечних та нешкідливих умов праці. Підручник містить також основні відомості з питань пожежної безпеки.
Для студентів вищих навчальних закладів. 

Правила охорони праці на автомобільному транспорті. НПАОП 60.2-1.28-97  – К.: Основа, 2007.- 335с.

Дія цих правил поширюється на всі автотранспортні підприємства і організації , а також підприємства до складу яких входять транспортні цехи, дільниці, майстерні, гаражі тощо незалежно від відомчої належності та форми власності.

Вимоги цих правил є обов’язковими для всіх працівників при організації та виконанні робіт, які пов’язані з експлуатацією . профілактичним обслуговуванням та ремонтом транспортних засобів, а також при проектуванні та реконструкції підприємств, їх виробничих об’єктів, споруд, розробці технологічних процесів. устаткування тощо.

Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник. 5-е вид - К.: Каравела, 2011. - 384с.

Підручник складено відповідно до типової програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Крім загальнообов'язкових питань, розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ "Фізіологія та психологія праці", відомості про охорону праці користувачів персональних комп'ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок. Останній розділ присвячений вивченню питань надання першої долі кар-ської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстремальних ситуаціях.

Розрахований на вивчення цієї дисципліни студентами загально-інженерних, економічних, педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України. 

Р.М.Івах та ін. Основи охорони праці/ Навчальний посібник. -  К.:Кондор,2010.-464с.

Навчальний посібник написано відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України, адаптовано до нової редакції Закону України «Про охорону праці».

Розглядаються питання виробничого середовища і його вплив на людину, виробничої шкідливості та методи захисту людей від її негативного впливу, розглянуті економічні аспекти охорони праці, значна увага приділена питанням охорони праці на підприємствах, надання долікарської допомоги потерпілим.

Розрахований на студентів економічних, педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти України. Може бути використаний для широкого загалу інженерно-технічних працівників різних галузей господарювання. Деякі розділи посібника можуть бути використані для вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі».

Охорона праці: Навчальний посібник Автор: За ред. В. Кучерявого: Львів: Оріяна-Нова: 2007 - 368 с

В навчальному посібнику подаються нормативно-правові та організаційні засади охорони праці, висвітлюються основи техніки безпеки праці, виробничої гігієни і санітарії та пожежної безпеки. Для студентів вищих навчальних закладів.

Основна мета навчальною посібника - формування у студентів відповідно до стандартів вищої школи знань з правових і організаційних питань охорони праці, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки.

Андрусенко С.І. та ін. Технологічне проектування автотранспортних підприємств - Навчальний посібник - Київ: Каравела, 2009 - 368 с.

Навчальний посібник присвячено питанням технологічного проектування комплексних підприємств автомобільного транспорту Проекти створення або реінжинірингу автотранспортних підприємств розглядаються передусім як інвестиційні проекти, в яких виділено дві важливі частини - технологічну та економічну.
Посібник має за мету методично та інформаційно забезпечити навчальний процес за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» за напрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» з галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура». Може бути використаний зацікавленими особами для розрахунку й оптимізації виробничо-технічної бази автотранспортного підприємства та оцінки економічної ефективності.

Сологуб М.А. та ін. Технологія конструкційних матеріалів: Підручник - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Вища шк., 2002-374 с.

Викладено основні відомості про технологію добування і обробки металів та неметалевих конструкційних матеріалів. Коротко розглянуто загальні поняття про будову металів і сплавів, їхні властивості, металургійні процеси виробництва чорних та кольорових металів. Описано ливарне виробництво, виготовлення заготовок обробкою тиском, зварювання, обробку різальними інструментами, одержання виробів із неметалевих матеріалів і порошків. Висвітлено сучасні методи електрофізичної та електрохімічної обробки металів, питання автоматизації процесів механічної обробки.
У другому виданні (1-ше вид. - 1993 р.) наведено короткий опис способів одержання тугоплавких металів, детальніше викладено способи отримання порошків у порошковій металургії.

Попович Василь, Попович Віталій
Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство : Підручник - Львів : Світ, 2006. - 624 с. 

У підручнику подано основні відомості про виробництво чорних і кольорових металів, про будову, властивості металів, сплавів і неметалевих матеріалів. Описано ливарне виробництво, обробку металів тиском, зварювальне виробництво, обробку різанням. Висвітлено автоматизацію механічної обробки, методи електрофізичної та електрохімічної обробки металів, а також виготовлення виробів з полімерних матеріалів.
Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів різних форм навчання.

Румянцев С.И. Ремонт автомобилей: 
Підручник для автотрансп. технікумів /  - М.: Транспорт, 1988. - 327 с. 

Мова   російська  
У підручнику викладені основи авторемонтного виробництва та загальні положення щодо організації та технології ремонту автомобілів. Детально розглянуто технологічний процес ремонту автомобілів та їх агрегатів. Велику увагу приділено розгляду прогресивних способів відновлення деталей. Наведено типові технологічні процеси відновлення деталей і ремонту вузлів і приладів сучасних автомобілів. Розглянуто методику технічного нормування праці та основи проектування виробничих цехів і ділянок авторемонтних підприємств.
Підручник написаний для учнів автотранспортних технікумів і може бути використаний інженерно-технічними працівниками автотранспортних і авторемонтних підприємств.

Григурко І.О. та ін. Технологія обробки типових деталей. Курсове проектування - Львів: Новий світ – 2000, 2006. – 578 с.
Мета, етапи, послідовність виконання курсового проекту.
Методичні вказівки щодо аналізу робочого креслення деталі та технічних вимог до нього.
Вказівки, щодо вибору засобу отримання та проектування заготовки.
Вказівки, щодо міжопераційних припусків та операційних розмірів на механічну обробку заготовок.
Методичні вказівки щодо розробки маршрутного процесу. Вказівки щодо розробки схем базування
Методичні вказівки, щодо розрахунків технологічних розмірних ланцюгів.
Методика вибору технологічного обладнання, проектування пристосування, ріжучого та вимірювального інструменту.
Вказівки щодо розробки технологічних процесів.
Методичні рекомендації щодо розрахунку режимів різання та нормування робіт, механічної обробки деталей.

Зразок виконання курсового проекту..

Григурко І.О. та ін. Технологія машинобудування (дипломне проектування)- Навчальний посібник – Львів, Новий світ-200 , 2007 - 768 с.

Викладено науково-методичні рекомендації щодо проектування дипломних проектів у машинобудівних навчальних закладах приближених до виробництва з дисциплін "Технологія обробки типових деталей", „Проектування технологічних процесів", «Економіка, організація та планування виробництва, які допомагають студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використовувати його на практиці.

Павлов В.І.Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів. - Навчальний посібник..-К.:Кондор,2009.-248с.

У книзі викладені основні положення управління якістю продукції, розкриті механізми функціонування національної системи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів і послуг в Україні.

Желєзна А.О., Кирилович В.А.Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань : Навчальний посібник  - К. : Кондор, 2009: 796 с.

У посібнику комплексно подані всі складові навчального курсу згідно з типовою навчальною програмою. Лекційний матеріал дає напрямок для опрацювання навчально-методичної літератури та нормативно-технічної документації. Кожна із лекційних тем містить питання для самостійного вивчення та контролю знань. Методичний матеріал та приклади практичних задач є основою для виконання контрольних та курсових робіт. Для типових задач наведені приклади розв'язання з посиланням на відповідні навчально-нормативні літературні джерела. Лабораторні роботи орієнтовані на використання наявних метрологічних баз. Посібник розрахований на студентів технічних вузів і може бути корисним викладачам технічних ліцеїв, а також інженерно-технічним працівникам приладо- та машинобудівних виробництв..

Шикалов В.С. Технологічні вимірювання – К.:Кондор,2007- 168с.

Викладено основні поняття про первинні перетворювачі неелектричних величин та  аналого-цифрові вимірювальні перетворювачі. Розглянуто методи і схеми вимірювання технологічних параметрів, проведено аналіз похибок і наведено методи їх зменшення.

Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія в машинобудуванні: Навч. посібник. - Львів: Світ, 2003.- 328с.

В навчальному посібнику викладено основні положення та методологію стандартизації, терміни й визначення, принципи та методи стандартизації, класифікації, систематизації та кодування технічної інформації. Усі розділи посібника закінчуються контрольними запитаннями для самоперевірки знань..

Для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів

Яцук В.О., Малачівський П.С. Методи підвищення точності вимірювань: Підручник – Львів: В-во «Бескид Біт». – 368с.

В підручнику розглядаються сучасні методи підвищення точності вимірювань та опрацювання результатів спостережень. Орієнтований на студентів вищих навчальних закладів.

Тарасова В.В. та ін.   Метрологія,  стандартизація і сертифікація: Підручник – К.:ЦНЛ, 2006.-264с.

 У підручнику розглядаються різновиди методів, засобів і способів вимірювань в метрології, нормативно-правові, організаційні і методологічні основи стандартизації і сертифікації, як в Україні так і за її межами. Викладено новий матеріал, що з’явився станом на 2006 рік. Він базується на досвіді вітчизняної науки, новітніх досягнень багатьох країн світу та їх національних організацій з метрології, стандартизації, сертифікації. Кожен розділ завершується рекомендованою літературою, термінологічним словником, запитаннями для самоконтролю, трьома модулями з завданнями для блочно-модульного контролю. Підручник відповідає вимогам типової програми підготовки екологів та з успіхом може бути використаний в інших галузях знань..

Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посібник. – Львів: Бескид Біт, 2005. – 304 с.

У посібнику теоретично проаналізовано категорії безпеки як стан захищеності з позицій ризикоорієнтованого підходу. Безпеку життєдіяльності розглянуто у контексті системи “людина-життєве середовище” в перерізі різних сфер життєдіяльності. Ґрунтовно проаналізовані чинники, які впливають на здоров’я і працездатність людини, визначають умови її існування та життєдіяльності. З погляду сучасних теорій особистості досліджено основні аспекти вчинку, які суттєво впливають на життєдіяльність індивіда. Розкрито вплив соціалізації індивіда на його поведінку та роль педагога в цьому процесі, у контексті проблеми безпеки життєдіяльності. Надано значної уваги безпеці життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях. Ґрунтовно проілюстровано правила надання першої допомоги потерпілим від різних ушкоджень.

Желібо Є.П., Безпека життєдіяль-ності:  Навч. посібник / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний – 4-е вид– К.:Каравела, 2005.– 344 с.

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв’язків у системі “людина – життєве середовище” різного рівня. Значна увага приділена людині, її фізіологічним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соціальним проблемам здоров’я. Висвітлюються основні аспекти взаємодії в системі “людина-життєве середовище”, джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва й побуту та спричиняють надзвичайні ситуації. Наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек. Особливу увагу приділено питанням запобігання надзвичайним ситуаціям, організації дій для усунення їхніх негативних наслідків, наданню першої долікарської допомоги потерпілим, питанням організації та управління безпекою життєдіяльності

Корниенко С.В. Ремонт японского автомобиля. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2002. – 256с.

Розповідається про нові ефективні методи діагностики неполадок японських автомобілів та їх ремонт. Детально розглядається ремонт двигуна. А також електрообладнання. Розшифровуються коди неполадок двигунів різних японських фірм, а також коди діагностичної системи ОВД-ІІ.

Книга буде корисна і цікава як автолюбителям, тат і спеціалістам-ремонтникам

В. Петровский. Автомобили Японии. Устройство, техобслуживание, ремонт . Справочные материалы. – Минск, Белфарпост,1997. 285с.

Мова російська.

Видання  з легкових автомобілів концернів

"Тайота", "Ніссан", "Хонда", "Міцубісі", "Мазда", "Ісудзу", "Дайхацу", "Сузукі", "Субару" і фірми "Ауторама". Складено згідно оригіналів японських інструктивних матеріалів, альбомах техобслуговування, рекламних проспектах, книгах, журналах з врахуванням досвіду експлуатації у вітчизняних умовах.  

Иномарка / Сост. С.К.Олейник.- Донецк: Сталкер, 1998. – 416с.

Мова російська

У книзі розповідається про найбільш ходові моделі автомобілів різних фірм. Описують-ся їх типові дефекти й слабі місця; на що належить звернути особливу увагу при купівлі тієї чи іншої моделі та порядок загальної перевірки автомобіля; які встановлюються двигуни; особливості їх конструкції й скільки вони витримують до ремонту; які запчастини вітчизняного виробництва можна використовувати.

Для широкого кола читачів.