ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Національного
університету водного
господарства
та природокористування
В.А. Гурин
Зміни до Правил прийому
до Національного університету водного господарства та природокористування у 2010 році
1. У розділі ІV:
1.1. Пункт 4.1 та 4.2 розділу ІV викласти в такій редакції:
"4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до Технічного коледжу, Автотранспортного технікуму, Технікуму технологій та дизайну, Костопільського будівельно-технологічного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування на основі базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
базової загальної середньої повної загальної середньої ОКР "Кваліфі- кованого робітника" повної загальної середньої ОКР "Кваліфі- кованого робітника"
1 2 3 4 5 6
Початок прийому заяв та документів15 липня 2010 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування22 липня 2010 року09 серпня 2010 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси-31 липня 2010 року-31 липня 2010 року-
Строки проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів23 – 31 липня 2010 року10 – 13 серпня
2010 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступниківне пізніше
01 серпня 2010 року
не пізніше
14 серпня 2010 року
Терміни зарахування вступниківза державним замовленням – не пізніше 10 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідних спеціальностей – не пізніше 25 серпня
за державним замовленням – не пізніше 20 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідних спеціальностей – не пізніше 25 серпня
4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, що проводить Національний університет водного господарства та природокористування на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
повної загальної середньої ОКР "Молодшого спеціаліста" повної загальної середньої ОКР "Молодшого спеціаліста"
1 2 3 4 5
Початок прийому заяв та документів15 липня 2010 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування22 липня 2010 року09 серпня 2010 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси31 липня 2010 року-
Строки проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів23 – 31 липня 2010 року10 – 13 серпня
2010 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступниківне пізніше 01 серпня 2010 рокуне пізніше 14 серпня 2010 року
Терміни зарахування вступниківза державним замовленням – не пізніше
10 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 25 серпня
за державним замовленням – не пізніше 20 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідних напрямів підготовки – не пізніше 25 серпня
2. У розділі V:
2.1. Пункт 5.3 викласти в такій редакції:
„5.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію) з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до Національного університету водного господарства та природокористування для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої правилами прийому до Національного університету водного господарства та природокористування мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VІ цих Правил).
Вступники мають право подавати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти видані у 2008, або у 2009, або у 2010 році”.
2.2. Доповнити розділ після пункту 5.3 новим пунктом 5.4 такого змісту:
„5.4. Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них, про що робиться відмітка на зворотному боці сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, засвідчена печаткою приймальної комісії вищого навчального закладу”.
У зв’язку з цим пункти 5.4-5.14 вважати відповідно пунктами 5.5-5.15.
2.3. Доповнити розділ після пункту 5.6 новим пунктом 5.7 такого змісту:
„5.7. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами випробувань з конкурсних предметів у Національному університеті водного господарства та природокористування за їх вибором при вступі на навчання без відриву від виробництва мають особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше”.
У зв’язку з цим пункти 5.7-5.15 вважати відповідно пунктами 5.8-5.16.
3. У розділі VІ:
3.1. Доповнити пункт 6.1 новим абзацом такого змісту:
„Національний університет водного господарства та природокористування за рішенням приймальної комісії може допустити до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подав сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з непрофільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених правилами прийому до Університету, нижче 124 балів з кожного предмета за умови, якщо кількість балів з профільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених правилами прийому до Національного університету водного господарства та природокористування, становить не нижче 170 балів з кожного предмета”.
3.2. Пункт 6.2. викласти в такій редакції:
„Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, встановленою в додатку 5 до цих Правил) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів (результатів вступних випробувань). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: „3” відповідає „6”, „4” відповідає „9”, „5” відповідає „12”. При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія Національного університету водного господарства та природокористування”.
3.3. Доповнити розділ після пункту 6.2 новим пунктом 6.3 такого змісту:
„6.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків передбачених пунктами 5.5, 5.6, 5.7 розділу V цих Правил випадків”.
У зв’язку з цим пункти 6.3-6.13 вважати відповідно пунктами 6.4-6.14.
3.4. Доповнити розділ новим пунктом 6.15 такого змісту:
„6.15. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень”.
4. Пункт 9.2 розділу ІХ викласти в такій редакції:
„9.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських, учасникам міжнародних олімпіад та призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком визначеним Міністерством освіти і науки України”.
5. За текстом цих Правил слова „сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий в поточному році” у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами „сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти” у відповідних відмінках та числах.
Ухвалено рішенням приймальної комісії
(протокол № 24 від 27 квітня 2010 року)
Відповідальний секретар приймальної комісії     Ф.Д. Швець
Додаток 5
до Правил прийому до Національного університету водного господарства та природокористування
Таблиця відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою,
значенням 200-бальної шкали
1 106,0
1,1106,6
1,2107,2
1,3107,8
1,4108,4
1,5109,0
1,6109,6
1,7110,2
1,8110,8
1,9111,4
2112,0
2,1112,6
2,2113,2
2,3113,8
2,4114,4
2,5115,0
2,6115,6
2,7116,2
2,8116,8
2,9117,4
3118,0
3,1118,6
3,2119,2
3,3119,8
3,4120,4
3,5121,0
3,6121,6
3,7122,2
3,8122,8
3,9123,4
4 124,0
4,1125,0
4,2125,9
4,3126,9
4,4127,8
4,5128,8
4,6129,7
4,7130,7
4,8131,6
4,9132,6
5133,5
5,1134,5
5,2135,4
5,3136,4
5,4137,3
5,5138,3
5,6139,2
5,7140,2
5,8141,1
5,9142,1
6143,0
6,1144,0
6,2144,9
6,3145,9
6,4146,8
6,5147,8
6,6148,7
6,7149,7
6,8150,6
6,9151,6
7152,5
7,1153,5
7,2154,4
7,3155,4
7,4156,3
7,5157,3
7,6158,2
7,7159,2
7,8160,1
7,9161,1
8 162,0
8,1163,0
8,2163,9
8,3164,9
8,4165,8
8,5166,8
8,6167,7
8,7168,7
8,8169,6
8,9170,5
9171,5
9,1172,4
9,2173,4
9,3174,3
9,4175,3
9,5176,2
9,6177,2
9,7178,1
9,8179,1
9,9180,0
10181,0
10,1181,9
10,2182,9
10,3183,8
10,4184,8
10,5185,7
10,6186,7
10,7187,6
10,8188,6
10,9189,5
11190,5
11,1191,4
11,2192,4
11,3193,3
11,4194,3
11,5195,2
11,6196,2
11,7197,1
11,8198,1
11,9199,0
12200,0
Відповідальний секретар приймальної комісії     Ф.Д. Швець